Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

 

Ks. Tadeusz Słobodziński

Geneza i misja Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS w łodzi

 

 

Parafialne Kluby Sportowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzone mogą być jako: statutowe, posiadające osobowość prawną i prawo do działalności gospodarczej oraz jako regulaminowe, które nie posiadają osobowości prawnej. Zasady powoływania i działania tych klubów ustalają jak przedstawiono wyżej Uchwały Zjazdu Konstytucyjnego KSS RP z dnia 19 października 1992 roku a ich statuty lub regulaminy oparte są na wzorach przedłożonych przez KSS RP[1].

Założenie Parafialnego Klubu Sportowego jest inicjatywą społeczności danej parafii i powinno przebiegać we współpracy z referentem sportowym diecezji, z poszczególnymi duszpasterstwami i ruchami działającymi przy parafii. Członkowie wspólnoty danej parafii za zgodą księdza proboszcza tworzą Komitet Założycielski Parafialnego Klubu Sportowego. Jego zadaniem jest ustalenie formy prawnej klubu, określenie we współpracy z władzami i instytucjami danej parafii siedziby klubu i możliwości prowadzenia zajęć treningowych dla poszczególnych sekcji sportowych. Ustala także we współpracy z księdzem proboszczem miejsce i termin Zjazdu Założycielskiego oraz informuje społeczność parafii w ramach ogłoszeń parafialnych i innymi drogami o tym wydarzeniu, zapraszając na nie wszystkich zainteresowanych. Komitet Założycielski proponuje nazwę, przygotowuje Akt Założycielski i Statut lub regulamin Parafialnego Klubu Sportowego. Szczególnym jego zadaniem jest też przeprowadzenie Zjazdu Założycielskiego z uchwaleniem Aktu Założycielskiego i składu zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Potwierdzenie faktu takiego zjazdu zawarte jest w protokole, który zawiera datę i miejsce jego odbycia, wyniki wyborów prezesa i pozostałych członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, a także fakt przyjęcia przez Zjazd Założycielski statutu bądź regulaminu klubu jak również zobowiązanie zarząd klubu do dokonania rejestracji klubu jako jednostki organizacyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku klubu statutowego osobowości prawnej, numeru statystycznego REGON, numeru identyfikacji podatkowej oraz konta bankowego[2].

 

[1] Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej, Informator, red. J. Joniec, Warszawa 2001, s. 6-10.

[2] Tamże.

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762