Rzymskokatolicka Parafia

ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

w Tuszynie

Ks. Tadeusz Słobodziński

Powstanie i kierunki działania Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS

Stowarzyszenie sportowe pod nazwą Parafialny Klub Sportowy MARKUS był owocem poszukiwań takich form duszpasterskich, aktywności, metod, sposobów oraz struktur ewangelizacyjnych i organizacyjnych w parafii, w których dzieci i młodzież mogłyby integralnie wychowywać się, wzrastać ku pełni człowieczeństwa zarówno pod względem duchowym jak i fizycznym. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele i duszpasterze świadomi roli wychowawczej sportu postanowili utworzyć Komitet Założycielski i założyć 18 marca 1995 roku Parafialny Klub Sportowy MARKUS przy parafii św. Marka w Łodzi[1]. W dniu 6 kwietnia 1995 roku klub został zarejestrowany pod numerem 35 w ewidencji Parafialnych Klubów Sportowych jako jednostka organizacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP[2] . Natomiast 18 maja 1995 roku został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem 220 uzyskując tym samym osobowość prawną [3]. W związku z kolei wejściem w życie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku i wynikającymi z niej zmianami, klub został wpisany do Ewidencji Wojewody Łódzkiego pod numerem 24[4].

Parafialny Klub Sportowy MARKUS był stowarzyszeniem sportowym, statutowym[5], posiadającym osobowość prawną, numer statystyczny nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny REGON[6], numer identyfikacji podatkowej[7] oraz konto bankowe. Należał do stowarzyszeń kultury fizycznej i działał zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem[8]. Dodatkowym elementem charakterystycznym dla tego klubu było to, że funkcjonował w środowisku parafialnym, zrzeszając dzieci i młodzież z danej parafii.

Jako organizacja sportowo-wychowawcza opierał swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła. Nazwa „Parafialny” wskazywała na zakres, kierunki i miejsce działalności sportowej, wychowawczej, ewangelizacyjnej i kulturalno-oświatowej w środowisku parafialnym obejmując dzieci, młodzież jak również i dorosłych. Poprzez działalność na boisku, w sali sportowej, w szkole, w świątyni czy w teatrze, klub pragnął dążyć do syntezy wiary, sportu, turystyki i kultury w życiu młodego człowieka w jego integralnym rozwoju i wychowaniu.

Boisko jest miejscem troski o rozwój kultury fizycznej i sportowej zmierzającej do wzrostu kondycji zdrowotnej i doskonałości fizycznej przez sport, turystykę i rekreację. Świątynia to miejsce wyrażające troskę o wiarę, o serce i duszę człowieka i jego wzrastanie do pełni życia przez sakramenty i modlitwę. Natomiast szkoła i teatr to szczególne miejsca troski o człowieka w zakresie jego nauki, oświaty i kultury. Te kierunki działań klubu były widoczny szczególne w działalności parafiadowej[9].

Parafialny Klub Sportowy MARKUS mając na uwadze integralny rozwój człowieka i troskę o jego religijne i moralne wychowanie dążył do równoczesnego kształtowania u wychowanków umysłu, serc i ciała. Uczył przestrzegać etyki katolickiej, statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie i klubie[10]. Celem zatem działania klubu było wychowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych przez kulturę fizyczną, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej. Oprócz tego jego celem był również udział w katolickich krajowych imprezach sportowych, muzycznych oraz w zawodach różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych[11].

Główne kierunki działalności Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS obejmowały: wychowanie fizyczne, sport, rekreację, turystykę, zdrowie, ekologię, pracę duszpasterską i ewangelizacyjną. Wychowanie fizyczne prowadzone przez PKS MARKUS miało na celu przygotować młodych ludzi do świadomego czynnego i żywego uczestnictwa w kulturze fizycznej w ciągu całego ich życia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i poglądów wobec rozwoju fizycznego. W wychowaniu fizycznym podkreślano pozytywne cechy sprawności fizycznej, zdrowia i higieny własnego ciała. Zwracano również uwagę na wartość pedagogiczną zajęć fizycznych uwzględniając naukę Kościoła dotyczącą roli sportu w integralnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Wychowanie przez sport zajmowało najwyższe miejsce w działalności klubu. Tak więc ważny był dobór kadry trenerskiej i instruktorskiej, która pracowała z dziećmi. Były to osoby odpowiedzialne, posiadające dobry kontakt z wychowankami i zaangażowane religijnie[12].

Ważnym kierunkiem działalności PKS MRKUS był rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży. W tej dziedzinie wyróżnia się sport masowy i wyczynowy, który także miał miejsce w działalności klubu. W sporcie masowym zwracano uwagę na uczestnictwo, zadowolenie zawodnika i dobrą zabawę, natomiast w sporcie wyczynowym, co prawda kierowano uwagę i działania na wynik, ale nie za wszelką cenę. Zawodnicy byli uwrażliwiani, że sukcesy i zwycięstwa przychodzą dzięki systematycznej i żmudnej pracy na treningach. Wskazywano też uwagę na grę fair, poszanowanie przeciwnika i odpowiednią postawę pełną kultury w sytuacji przegranej. W ten sposób w klubie tworzył się model uprawiania sportu, który przynosi satysfakcję i radość, bez większego znaczenia na uzyskany wynik[13].

Szeroko rozpowszechnionym kierunkiem działania klubu była rekreacja. Jako czas relaksu, wypoczynku i samodoskonalenia siebie bez względu na wynik. Ćwiczący rekreacyjnie w klubie w różnych dyscyplinach nie uczestniczyli w zawodach sportowych, uczyli się natomiast dobrego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Był to kierunek działań bardzo pożyteczny nie tylko dla dzieci i młodzieży, bo również dla dorosłych, bowiem w środowisku którym klub działał istniała potrzeba odpowiedniego relaksu, rodzinnego wypoczynku oraz aktywnego uczestnictwa w zorganizowanym wolnym czasie.[14]

Innym kierunkiem działalności PKS MARKUS był rozwój i upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Była to odpowiedź na zalecenia zawarte w liście biskupów polskich „O chrześcijańskich walorach turystyki”. Propagowano więc poszanowanie przyrody i odkrywano piękno zakątków naszego kraju[15].

W działalności Klubu MARKUS bardzo wyróżniał się kierunek zdrowia i ekologii. Klub bowiem odnosząc się bezpośrednio od listu biskupów polskich „O zagrożeniach zdrowia i sportu” z dnia 30 listopada 1990 roku w swojej działalności angażował się z wielką troską o poprawienie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych jak również podejmował działania zmierzające do poszerzenie ich świadomości i wiedzy z zakresu ekologii w środowisku w którym działał[16].

Duszpasterski kierunek działalności klubu miał przede wszystkim aspekt ewangelizacyjny i wychowawczy. Realizowany był zgodnie z celem statutowym stowarzyszenia. Opieka duszpasterska obejmowała dzieci, młodzież, ich rodziców, trenerów, instruktorów, działaczy sportowych, wychowawców. Duszpasterstwo w klubie miało charakter stały i było prowadzone przez księdza Tadeusza Słobodzińskiego[17].

Wyżej wymienione kierunki działań Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS zostały zaaplikowane w różne formy działalności, które omówione zostaną w trzecim paragrafie niniejszego rozdziału, po uwzględnieniu miejsca i środowiska, w którym były podejmowane i realizowane.

 

[1] Akt Założycielski Parafialnego Klubu Sportowego Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej (18.03.1995), Mps ArchM.

[2] Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej, Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencyjnego w KSS RP, L.dz. 35.Org.95 (6.04.1995), Mps ArchM.

[3] Urząd Wojewódzki w Łodzi, KS-S-V-4125/220/1/95 (18.05.1995), Decyzja, Mps ArchM.

[4] Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury Sportu i Turystyki, KS-S-V-E-4125/7/96, Mps ArchM.

[5] Statut Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS, Mps ArchM.

[6] Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi, Regon, Zaświadczenie (23.05.1995), Mps ArchM.

[7] Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (8.10.1996), Mps ArchM.

[8] Ustawa z dnia 4 lipca 1984 roku o kulturze fizycznej, Dz. U. z 1984 r. Nr. 34, poz. 181; Ustawa z dnia 18 stycznia 1986 r. o kulturze fizycznej, Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1987 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z roku 1991, Nr 95, poz. 425; Statut Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS, Mps ArchM.

[9] Program Parafiady dzieci i młodzieży z parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi (27.05.2000), Mps ArchM.

[10] Regulamin zawodnika Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS, Mps ArchM.

[11] Statut, Paragraf 9, s. 3, Mps ArchM.

[12] Charakterystyka działalności Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS (25.05.1995), Mps ArchM.

[13] Regulamin zawodnika, Regulamin wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, Mps ArchM.

[14] Zob. Kalendarz zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych organizowanych przez Parafialny Klub Sportowy MARKUS w 1997 roku, Mps ArchM.

[15] Zob. Projekt działalności grup: teatralnej, muzycznej, plastycznej i turystycznej Parafialnego Klubu Sportowego Markus, Mps ArchM.

[16] Zob. Koło Młodych Ekologów, Plan pracy; Kształtujemy osobowość ekologiczną i proekologiczną postawę dzieci i młodzieży; Program ekologiczny dla uczestników kolonii letnich w Wierchomli w 1998 roku, Mps ArchM.

[17]Zob. Sprawozdanie z działalności Parafialnego Klubu Sportowego Markus w 1996 roku, Mps ArchM, s.5.

Rzymskokatolicka Parafia ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA w Tuszynie

UL. 3 MAJA 18, 95-080 TUSZYN, TEL. 797 591 762